Aktuality

Návštevníci ubytovaní v Meste Vysoké Tatry budú mať poistenie do hôr grátis

Mesto Vysoké Tatry prichádza pred nadchádzajúcou letnou turistickou sezónou s novinkou, ktorá poteší turistov ubytovaných na území tejto samosprávy.

Od 1.júna sú na základe hromadnej poistnej zmluvy poistení ubytovaní návštevníci mesta Vysoké Tatry pre prípadný zásah Horskej záchrannej služby.

Ako uvádza mesto:

Oznamujeme Vám, že od 1.6.2020 sú na základe hromadnej poistnej zmluvy – poistenie nákladov na zásah horskej záchrannej služby č. 37-742-004, uzatvorenej s poisťovňou Union, a.s., poistené všetky fyzické osoby ubytované v ubytovacích zariadeniach na území Mesta Vysoké Tatry. Je nevyhnutné, aby boli zapísané v evidencii ubytovaných osôb, od ktorých sa vybrala daň za ubytovanie podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Vysoké Tatry č. 11/2019 o miestnej dani za ubytovanie a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Z poistenia má poistený právo na úhradu nevyhnutných nákladov za:

 • vyhľadávanie osoby v horskej oblasti (pátranie),
 • vyslobodzovanie osoby,
 • prepravu pozemnú, leteckú, ak nie je hradená z verejného zdravotného poistenia, z miesta zásahu HZS do miesta odvozu poisteného dopravnou zdravotnou službou vrátane leteckej alebo do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia na území Slovenskej republiky,
 • prepravu telesných pozostatkov z miesta zásahu HZS do miesta odvozu telesných pozostatkov dopravnou zdravotnou službou, ktoré vzniknú v súvislosti so záchrannou činnosťou vykonanou zamestnancami Horskej záchrannej služby, tzv. zásah HZS, v niektorej z horských oblastí v územnej pôsobnosti HZS, ak tieto náklady boli poistenému alebo za poisteného jeho zákonnému zástupcovi alebo v prípade smrti poisteného oprávneným dedičom vyúčtované v horských oblastiach na území Slovenskej republiky v súlade s platným cenníkom nákladov HZS vydaným HZS a to až do výšky 20.000 €.

Vylúčenia z poistenia:

 • nedodržanie pokynov horskej služby (výstrahy, výskyt v oblasti so zvýšeným lavínovým nebezpečenstvom, uzavreté turistické značkované chodníky a pod.)
 • iné platné pokyny pre pohyb osôb v horských oblastiach
 • alkohol, drogy, omamné látky

Ktorých ubytovacích zariadení sa poistenie týka?

Je potrebné aby ste sa ubytovali v zariadení na území mesta Vysoké Tatry. Mesto Vysoké Tatry je tvorené 15-timi časťami mesta, alebo aj osadami:

Ako postupovať v prípade poistnej udalosti

Vznik poistnej udalosti ohláste Union poisťovni, a. s. na ktoromkoľvek jej kontaktnom mieste alebo sa informujte telefonicky na telefónnom čísle 0850 111 211.
V prípade, že sa dostanete do tiesňovej situácie (zranenie / úraz / únava s neschopnosťou ďalšej chôdze, zablúdenie a uviaznutie v ťažkom teréne, pád lavíny) bezodkladne kontaktujte:

 • NON STOP dispečing Horskej záchrannej služby na telefónnom čísle 18 300 alebo
 • tiesňové volanie integrovaného záchranného systému na telefónnom čísle 112 alebo
 • príslušné oblastné stredisko Horskej záchrannej služby (telefónne číslo si poznačte ešte pred vycestovaním), nájdete ho na www.hzs.sk

Z informácii o poistení pre Vás vyberáme:

Čo je predmetom poistenia?

zásah (záchranná činnosť) v dôsledku tiesňovej situácie alebo smrti
ak k nemu došlo počas doby trvania poistenia.

Poistné plnenie je poskytované v rozsahu a v súlade s platnými
poistnými podmienkami a poistnou zmluvou, do výšky poistnej sumy
uvedenej v poistnej zmluve.

Čo nie je predmetom poistenia?

 • náklady hradené z verejného zdravotného poistenia
 • náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s prevádzkovaním zimných športov na vyznačených lyžiarskych tratiach v prípade, kedy poskytnutie prvej pomoci pri úraze vrátane prepravy zranenej osoby do miesta, kde sa jej poskytne neodkladná zdravotná starostlivosť, zabezpečuje prevádzkovateľ lyžiarskej trate v súlade so zákonom č.544/2002 Z.z. v znení zmien a doplnkov

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Poistenie sa nevzťahuje najmä na:

 • úmyselné poškodenie svojho zdravia,
 • udalosti, ktoré vznikli, keď ste boli pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok
 • nedodržanie pokynov vydávaných na zaistenie bezpečnosti osôb v horskej oblasti
 • vedomú účasť na akejkoľvek vojne, občianskych nepokojoch, teroristickom čine, štrajku
 • Poistenie sa nevzťahuje na udalosti, ktoré nastali mimo územia Slovenskej republiky.

Úplný zoznam vylúčení z poistenia nájdete v poistných podmienkach.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

Poistenie sa vzťahuje na udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky v horských oblastiach v územnej pôsobnosti HZS uvedených
v zákone, ktorý upravuje činnosť Horskej záchrannej služby, ak sú mimo miesta Vášho trvalého alebo prechodného pobytu na území
Slovenskej republiky.

Aké mám povinnosti?

 • pri uzatváraní poistenia uviesť všetky informácie potrebné pre správne určenie rizikovej skupiny
 • dbať podľa svojich možností o to, aby poistná udalosť nenastala a nezvyšovať bezdôvodne riziko vzniku poistnej udalosti
 • v prípade poistnej udalosti dodržiavať pokyny poisťovne alebo jej partnera (asistenčná spoločnosť)
 • oznámiť škodovú udalosť bezodkladne po jej vzniku poisťovni alebo jej partnerovi a predložiť všetky potrebné doklady (ich zoznam je uvedený na tlačive Oznámenie škodovej udalosti a v poistných podmienkach)
 • v prípade, že ide o trestný čin, oznámiť bez omeškania udalosť orgánom polície
 • dodržiavať pokyny vydávané na zaistenie bezpečnosti osôb v horskej oblasti

Nezmeškajte novinky zo sveta Vysokých Tatier - odoberajte náš newsletter:

Fero Mrázik

Fero Mrázik žije, lyžuje, lezie a chodí po horách od narodenia. Od roku 2000 je členom dobrovoľnej horskej služby THS-DZ, kde od roku 2009 zastával funkciu podpredsedu a od r. 2020 je jej predsedom. Od roku 2009 je medzinárodným horským sprievodcom UIMLA.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *